X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Koroze pod izolací (CUI)

Koroze pod izolací (CUI)

Pórovitost oceli se teplem zvyšuje a umožňuje dosáhnout vynikajícího spojení. Společnost Belzona proto vyvinula tepelně aktivované výrobky, které se s teplotou stávají méně viskózními a pronikají horkými povrchy.

Řešení

V čem jsme jiní?

Efektivita nákladů

 • Jednou z klíčových vlastností produktů Belzona pro CUI (koroze pod izolací) je jejich tepelně aktivované vytvrzování, které umožňuje jejich aplikaci přímo na horké povrchy, čímž se minimalizují prostoje.
 • Výrobky Belzona vykazují vysokou přilnavost a vazbu na ručně připravené povrchy, čímž překonávají tradiční problémy spojené s přípravou povrchu během aplikace.

Snadné používání a bezpečnost

 • Výrobky Belzona neobsahují rozpouštědla a jsou aplikovány za studena, čímž se eliminuje práce za horka, a byly navrženy tak, aby se snadno používaly a byly co nejbezpečnější. Toto řešení se liší od systémů s termo stříkáním, protože ty vyžadují k práci zahřátí, což s sebou nese potřebu zvláštních bezpečnostních povolení.

Odolnost

 • Výrobky Belzona jsou odolné vůči široké škále chemikálií a vysokým teplotám a navíc poskytují vynikající odolnost proti korozi. Belzona může nabídnout i dlouhotrvající povětrnostním vlivům a vodě odolný izolační nátěr, který zabraňuje korozi pod izolací.

Proč to funguje?

Pórovitost oceli se teplem zvyšuje a umožňuje dosáhnout vynikajícího spojení. Společnost Belzona proto vyvinula tepelně aktivované výrobky, které se s teplotou stávají méně viskózními a pronikají horkými povrchy. To vede k tomu, že výrobky smáčí povrch a dosahují lepších lepicích vlastností i na ručně připravené povrchy.

Příčiny

Potrubí a nádoby, které pracují při vysokých nebo velmi nízkých teplotách, jsou převážně pokryty izolací, aby se zabránilo tepelným a energetickým ztrátám a z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví. Problém koroze pod izolací (CUI) se však může vyskytnout jak u uhlíkové, tak u nerezové oceli. Důvodem je především pronikání vody do tepelné izolace potrubí a nádob, což vede k rychlé korozi.

Některé z příčin přítomnosti vody mohou být následující;

 • voda zachycená v izolaci během výstavby, např. skladování v místech s výskytem vlhkosti, aplikace prováděná za špatného počasí
 • spoje v tradičních obkladech, protože mohou tvořit přirozenou slabinu konstrukce
 • mechanické poškození tradičních opláštění
 • rozlití kapaliny v nízko položených oblastech
 • kondenzace při cyklických výkyvech teplot
 • netěsnosti v systému vytápění
 • špatný standard výroby ochranného pláště

Dalšími faktory, které ovlivňují a urychlují vznik koroze pod izolací, jsou ionty, jako jsou chloridy a sulfidy. Za určitých okolností mohou tyto ionty urychlit korozi a vést k různým formám koroze, jako je důlková koroze nebo korozní praskání pod napětím. Tyto ionty mohou pocházet buď ze samotného izolačního materiálu, nebo z místního prostředí, např. z kyselých dešťů a rozkladu organických látek, jako je odumřelá vegetace nebo rozlité látky.

Významnou roli v závažnosti probíhající koroze hrají také teplotní výkyvy. Obecně platí, že všechny chemické reakce (jejichž jednou z forem je koroze) jsou urychlovány zvyšováním teploty.

Nejhorší formou napadení je kombinace cyklické teploty a přítomnosti iontů, protože může dojít k vytvoření koncentračního mechanismu, kdy opakovaná kondenzace a odpařování kapalných usazenin stále více zvyšuje koncentraci iontů v místě koroze, což masivně urychluje korozi.

Tyto formy koroze jsou obzvláště znepokojivé, protože jsou často nepředvídatelné a skryté, dokud nedojde k předčasnému a potenciálně katastrofálnímu selhání zařízení.

Poškození životního prostředí

Zdravotní a bezpečnostní rizika

Horké vnější povrchy jsou z bezpečnostních a zdravotních důvodů obvykle izolovány. Místa, kde dochází ke korozi pod izolací, proto představují fyzické nebezpečí pro každého, kdo pracuje v jejich blízkosti. Tam, kde je koroze pod izolací velmi závažná, může nakonec způsobit i katastrofické selhání, jako je zhroucení, výbuch nebo požár, pokud je v izolaci nasycené olejem přítomen kyslík. To jsou pro zaměstnavatele velmi vážné problémy, které by měli okamžitě řešit, aby se předešlo jakýmkoli zraněním osob.

Ztráta energie

Izolace se hojně používá nejen z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti, ale také z důvodu úspory energie. Neizolovaná nebo neizolovaná zařízení proto mohou být energeticky velmi neefektivní, protože tepelná energie se snadno ztrácí do atmosféry, což vytváří zbytečné finanční náklady.

Poškození životního prostředí

Problém koroze pod izolací může nakonec způsobit ztrátu ochranné obálky nádoby nebo potrubí, což znečistí místní životní prostředí a může nakonec způsobit kontaminaci podzemních vod.

Je tedy zřejmé, že korozi pod izolací potenciálně způsobuje značné problémy a majitelé zařízení mají velkou odpovědnost za to, aby problémy koroze pod izolací nezůstaly neřešeny.

Tradiční problémy s údržbou

Tradiční opravy, které mohou zahrnovat tradiční nátěry a opětovné posílení nebo výměnu zařízení, nejsou oblíbené, protože tyto práce lze provádět pouze v období nákladné odstávky. Opravy na místě, které lze aplikovat mimo období odstávky, by byly první volbou, ale problémem koroze pod izolací je, že takové opravy jsou tradičně obtížně proveditelné z následujících důvodů;

 • povrchy jsou příliš horké na přímou aplikaci produktů
 • obvykle se vyžaduje lepení na ručně připravené povrchy
 • práce za horka není obvykle povolena

Pro každého dodavatele řešení je proto zásadní, aby všechny tyto problémy řešil tak, aby bylo možné tyto práce aplikovat na místě a mimo plánovaná období odstávek.

Historie

Díky více než 55 letům zkušeností nám systémy a techniky společnosti Belzona umožnily vyvinout opravné kompozity, které umí řešit problémy s korozí pod izolací na místě.

Mnoho organizací v širokém spektru průmyslových odvětví po celém světě využilo řešení společnosti Belzona pro korozi pod izolací při řešení problémů s;

 • potrubím
 • nádobami
 • tryskami
 • chemickými pračkami
 • tlumiči
 • odpařovači
 • se stoupacím vedením
 • izolací
 • kolonami
 • parním potrubím
 • výfukovým potrubím
 • kotli

Účinnost řešení Belzona pro korozi pod izolací byla v těchto aplikacích prokázána, což vedlo k zamezení nákladů na výměnu a minimalizaci přerušení provozu, jakož i k prodloužení životnosti zařízení.