X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
waste to energy

Přeměna odpadu na energii

Kovové opravné kompozity, nátěry a obložení na bázi epoxidových pryskyřic Belzona jsou speciálně vyvinuty pro opravy a ochranu zařízení v odvětví výroby energie z biomasy a odpadu.

Průmysl biomasy

Biomasa je označení pro organické látky, jako jsou rostlinné materiály a živočišný odpad, které se používají jako zdroj paliva.

Průmysl biomasy spočívá v procesu získávání energie ze zdrojů bohatých na uhlík spalováním vysoce výhřevných látek za účelem přeměny na tepelnou a následně elektrickou energii. Existuje řada materiálů, které se běžně spalují za účelem získání energie; patří mezi ně dřevo, plodiny, skládkový plyn, lihová paliva a odpad z domácností.

Odvětví energetického využití odpadů

Proces získávání energie z odpadů spalováním, zplyňováním, pyrolýzou nebo anaerobním rozkladem odpadu se pak přeměňuje na přenosnou formu energie, jako je elektřina, teplo nebo palivo.

Nejběžnějším způsobem získávání energie z odpadu je spalování. Tepelná energie uvolněná při tomto procesu se využívá k ohřevu vody v kotli, kde vzniká vysokotlaká pára. Vysokotlaká pára se pak používá k pohonu parní turbíny, která přeměňuje tepelnou energii na energii elektrickou. 

Základní průběh procesu

Základní proces přeměny odpadu na energii se skládá ze čtyř fází a v každé fázi existují oblasti, ve kterých může společnost Belzona Solutions pomoci v boji proti problémům, jako je abraze, eroze, koroze a chemické napadení. Níže jsou uvedeny jen některé příklady toho, co může společnost Belzona nabídnout v oblasti přeměny odpadu na energii.

Fáze 1

Jedná se o fázi předúpravy, kdy se oddělí organické látky a recykláty od běžného odpadu a odstraní se vlhkost, který se poté rozdrtí na palivo získané z odpadu nebo homogenizuje na tuhé palivo.

V této fázi se k přepravě a třídění recyklátů používají pásové dopravníky. Pryžové dopravníkové pásy se mohou roztrhnout  a pkodit odpadem. Pro opravy a ochranu pružných součástí, jako jsou dopravníkové pásy, jsou vhodné elastomerové opravné výrobky Belzona řady 2000.

Šnekové dopravníky také trpí opakovaným otěrem odpadu, který jimi prochází. Výrobky Belzona řady 1800 lze použít k opravě a obložení kovových povrchů, které trpí abrazivním působením, jako jsou například dráhy šnekových dopravníků. Řešení Belzona snižují účinky abraze a prodlužují životnost majetku.

Fáze 2

Ve fázi 2 se odpad před zpracováním přijímá a ukládá do velkých jam. Tím je zajištěno, že odpad je vždy snadno dostupný a po ruce pro nepřetržitou kontinuitu procesu.

Podlahové plochy v areálech pro energetické využití odpadů se mohou setkávat s pravidelným silným provozem nákladních vozidel, která přijíždějí vyklopit odpad na betonovou podlahovou plochu.

Když nákladní automobily vyjíždějí z vykládacích míst, zbytky odpadu často padají na podlahu, což vyžaduje, aby odpad vyzvedl kolový nakladač, který při tom lopatou/nakladačem poškrábe podklad podlahy a odře betonový povrch. Belzona 4131 (Magma-Screed) e epoxidový opravný kompozit pro obnovu a ochranu betonových a kamenných ploch trpících otěrem. Ve srovnání s betonem má rychlou dobu vytvrzení, což zkracuje prostoje zařízení, a nabízí odolnost proti působení prostředí a dlouhodobému otěru. Vlastnost výrobku, že neobsahuje rozpouštědla, navíc zajišťuje snížení zdravotního a bezpečnostního rizika pro obsluhu.

V nakládacích a vykládacích prostorech zařízení je nezbytné, aby byl k dispozici dostatečný záchytný systém, který zajistí, že nákladní vozidla nebudou na mokrém odpadu na podlaze klouzat. Belzona 4411 (Granogrip) je odolný systém z epoxidové pryskyřice pro snížení kluzkosti, který zajišťuje bezpečné řešení, jež může zabránit vzniku nehod.

Fáze 3

Jedná se o fázi přeměny tepelného zpracování, kdy se do spalovacího procesu přivádí plyn. Jakmile začne spalování rozkládat odpad, uvolní se tepelná energie, která se přemění na požadovanou formu energie, jako je elektřina, teplo nebo plyny na bázi paliva.

V rámci této fáze je ve strojním zařízení zapojeno mnoho potrubí, které podléhá opotřebení a erozi, což vede k prostojům a ztrátě příjmů. Jako řešení pro opravu a ochranu erodovaných potrubí lze použít Belzona SuperWrap II, kompozitní opravný systém pro obnovu pevnosti zkorodovaných, oslabených a děravých potrubí. Lze jej navrhnout a aplikovat na potrubí o průměru od 3 do 28 palců, což z něj činí řešení pro opravy potrubí. Belzona SuperWrap II může být pro zařízení nákladově efektivnější variantou ve srovnání s alternativou výměny části potrubí.

Fáze 4

Tato fáze zahrnuje čištění emisí ze spalovacího procesu a nakládání se zbytkovým odpadem z nespalitelných látek. V rámci této fáze může spodní část jednotek FGD trpět erozí - korozí z vápna spolu s abrazí, což může vést ke ztrátě tloušťky stěn. Belzona 5892 poskytuje vynikající ochranu proti erozi a korozi při zvýšených teplotách spolu s odolností vůči široké škále procesních chemikálií.

Řešení Belzona jsou také schopna opravit a ochránit před obecným opotřebením zařízení na energetické využití odpadu, jeho konstrukce a zařízení v něm umístěných.

Ve všech průmyslových odvětvích je zdraví a bezpečnost obsluhy prvořadá, příkladem toho v odvětví přeměny odpadu na energii může být systém izolace potrubí, který chrání před popálením přímým kontaktem s teplem. Belzona 5871, antikorozní tepelně izolační bariéra, je polymerní systém bez rozpouštědel, který je určen k aplikaci na kovové potrubí, kanály a další průmyslová zařízení. Je tepelně izolační, poskytuje ochranu před zraněním způsobeným kontaktním popálením díky svým vlastnostem "chladný na dotek", eliminuje korozi/CUI, kondenzaci a působí proti námraze, čímž zvyšuje bezpečnost a trvanlivost.

Vnější konstrukce, jako jsou komíny a střechy, představují další potenciální oblasti použití Belzona Solutions. Tyto konstrukce mohou trpět povětrnostními vlivy způsobenými kyselými dešti a jemnými částicemi popela. Ty jsou větším problémem kvůli kyselosti popela a skutečnosti, že se mohou unášet s větrem a poškozovat nejen komíny, ale i střechy a způsobovat korozi. Belzona 5111 (nátěr pro ochranu kovových a zděných povrchů proti chemickému, abrazivnímu a korozivnímu působení) lze použít k opravě a ochraně komínů a střech a ke snížení dopadu a koroze, které na konstrukce může mít počasí a popílek.

Say Hello to Belzona