X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
Distribuce elektrické energie

Distribuce elektrické energie

Účinnost řešení společnosti Belzona při únicích oleje a plynu SF6, stejně jako našich řešení pro obecnou údržbu, byla prokázána při mnoha aplikacích, což vedlo k prodloužení životnosti zařízení.

Řešení

V čem jsme jiní?

Efektivita nákladů

 • Jednou z klíčových vlastností výrobků Belzona pro opravy transformátorů je jejich schopnost lepit na mastné/manuálně upravené povrchy, čímž se překonávají tradiční problémy při aplikaci. Dokonce i úniky pod napětím lze zastavit a utěsnit na místě díky vysoké přilnavosti, struktuře a vytvrzovacím schopnostem materiálu.

Snadné používání a bezpečnost

 • Výrobky Belzona se aplikují za studena, čímž se eliminuje práce za tepla, a byly navrženy tak, aby se snadno používaly a byly pro koncového uživatele co nejbezpečnější.

Trvanlivost

 • Výrobky Belzona jsou odolné vůči široké škále chemikálií a vysokým teplotám a navíc poskytují vynikající ochranu proti korozi, takže nabízejí dlouhodobá řešení.

Proč to funguje?

Znečištění olejem představuje nepolární, mastnou vrstvu, kterou běžné polymery jen těžko vytěsní, tj. nedojde k potřebnému kontaktu s kovovým povrchem, což vede k malému nebo žádnému spojení. Výrobky Belzona jsou tolerantní k přípravě povrchu, účinně vytěsňují olej z povrchu a vytvářejí silnou elektrickou přilnavost s kovovým podkladem, v důsledku čehož se účinně spojují s povrchem.

Příčiny

V elektrických transformátorech a rozvaděčích se jako elektrické izolátory používá olej a plyn, které se osvědčily z hlediska výkonu a bezpečnosti. K neodmyslitelným environmentálním problémům však dochází v důsledku lokálních poruch a závad zařízení, které vedou k úniku oleje nebo plynu hexafluoridu síry (SF6).

K únikům transformátorového oleje a plynu SF6 dochází často následujícími způsoby;

 • K vytvoření netěsného spoje se používají pružné/stlačitelné těsnicí materiály, které však časem ztrácejí své těsnicí vlastnosti. Například u transformátorů se těsnění vytváří utažením krytů na korkové těsnění, které se časem stává tužším a těsnění se ztrácí. U rozvaděčů je známo, že tmely vysychají a selhávají podobně.
 • koroze na těsnicích plochách
 • deformace při nesprávném dotažení krytů
 • mechanické poškození nárazem
 • koroze

Poškození životního prostředí

Následky úniku transformátorového oleje a plynu SF6

Úniky plynu SF6

Fluorid sírový (SF6) je vysoce účinný skleníkový plyn, který se v energetice používá k izolaci a přerušení proudu v elektrických zařízeních, jako jsou transformátory, přípojnice rozvaděčů a jističe. Tento plyn má 22 800krát vyšší potenciál globálního oteplování než oxid uhličitý.

V reakci na jeho vysoký účinek na globální oteplování Kjótský protokol oficiálně oznámil cíl snížit do roku 2012 obsah plynu SF6 na dohodnutou úroveň, stejně jako oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného. Pokusy o snížení množství tohoto plynu byly učiněny také v rámci regionálních předpisů o životním prostředí.

Úniky transformátorového oleje

V případě úniku transformátorového oleje může olej znečistit půdu, což může nakonec způsobit kontaminaci podzemních vod. Pokud je izolační olej v transformátoru tvořen PCB (polychlorovaným bifenylem), což je perzistentní organická znečišťující látka, dostává se do životního prostředí jak při používání, tak při likvidaci a je potenciálně vysoce toxický pro biologické objekty (lidi a zvířata), což má zdravotní účinky včetně kožních onemocnění a souvislost s rakovinou. Pro prevenci úniků PCB bylo proto přijato mnoho předpisů, například registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR), a v mnoha zemích se problémem zabývají i vnitrostátní zákony.

Je tedy zřejmé, že úniky do životního prostředí jsou potenciálně významné a vlastník rozvodny má velkou odpovědnost za to, aby úniky z transformátoru nezůstaly neopraveny.

Tradiční problémy s údržbou

Tradiční opravy, které by vyžadovaly přerušení dodávek, demontáž nebo kompletní výměnu zařízení nebo instalaci těsnění, nejsou oblíbené. Opravy na místě, které nevyžadují přerušení dodávek, by byly první volbou, ale problémem takových úniků je, že se tradičně obtížně dokončují;

 • povrchy mohou být znečištěné nečistotami a olejem
 • obvykle se vyžaduje lepení na ručně připravené povrchy
 • přístup a geometrie součásti mohou představovat další problémy

Pro každého dodavatele řešení je proto zásadní, aby všechny tyto výzvy řešil.

Historie

Díky více než 55 letům zkušeností nám systémy a techniky společnosti Belzona umožnily vyvinout opravné kompozity a překonat tradiční obtíže s lepením na mastné/ručně připravené povrchy.

Organizace zabývající se elektrickými rozvodnami a distribucí po celém světě využily řešení společnosti Belzona při řešení problémů, jako jsou např.;

 • netěsné lamely, příruby, potrubí, pouzdra a svary
 • napadení korozí
 • poškození erozí, mechanickým poškozením a vandalismem
 • ochranné prostory
 • údržba zařízení

Účinnost řešení Belzona pro úniky ropy a plynu SF6, stejně jako našich řešení pro obecnou údržbu, byla prokázána při těchto aplikacích, což vedlo k prodloužení životnosti zařízení, zamezení vysokých nákladů na výměnu a minimalizaci přerušení dodávek energie.